Quyết định bổ nhiệm

Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Thành

30/09/2013

HỘI CÁC NHÀ QUẢN TRỊ

DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

(VACD)

----------------

Số: 75.08/QĐ.VACD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

 Hà Nội, ngày 27  tháng 10 năm 2008

 

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH

 HỘI CÁC NHÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

V/v bổ nhiệm cán bộ

 

CHỦ TỊCH

HỘI CÁC NHÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

 

Căn cứ Quyết định thành lập Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam số 745/QĐ-BNV của Bộ Nội Vụ ngày 04 tháng 7 năm 2008;

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam số 76/QĐ-BNV của Bộ Nội Vụ ngày 04 tháng 02 năm 2008;

Căn cứ Nghị quyết BCH TW Hội ngày 11 tháng 6 năm 2008;

Theo đề nghị của Ông Phó chủ tịch VACD (phụ trách phía Nam); Tổng thư ký Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam và Trưởng Văn phòng đại diện VACD tại Thành phố Hồ Chí Minh;

Xét năng lực, phẩm chất của Cán bộ.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1:   Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hữu Thành

              Hiện là Phó Tổng giám đốc Tập đoàn AsiaInvest, Giám đốc chi nhánh AsiaInvest Hồ Chí Minh.

              Giữ chức: Phó Trưởng Văn phòng đại diện Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Điều 2:  Các Ông/Bà Chánh văn phòng, Kế toán Hội và Ông Nguyễn Hữu Thành có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Điều 3:   Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

 

 Nơi nhận:

      - Ông Nguyễn Hữu Thành;

      - Tập đoàn AsiaInvest;

      - Ông Trần Hữu Chinh Phó Chủ tịch VACD;

      - VP Đại diện VACD tại TP HCM;

      - Lưu VP TƯ Hội.

 

Hội viên mới
  • Công ty TNHH Tư Vấn Mekong Capital
  • Công ty cổ phần truyền thông và công nghệ Quản lý
  • Công ty cổ phần phát triển TM & DL Quốc tế ngôi sao (Ha)
  • Công ty cổ phần XNK thủy sản Hà Nội
  • Công ty cổ phần Chứng khoán MB