Thông báo từ VPTƯ hội

Quyết định về cơ chế hội viên

27/09/2013

Hội các nhà quản trị

doanh nghiệp việt nam

(VACD)

----------------

Số: ....11/QĐ.VACD

 

 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

                                           Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2011 

 

Quyết định của chủ tịch

Hội các nhà quản trị doanh nghiệp việt nam

V/v Phê duyệt Cơ chế Tài chính  Ban Hội viên

 

Chủ tịch

Hội các nhà quản trị doanh nghiệp việt nam

 

 

- Căn cứ Quyết định thành lập Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam số 745/QĐ-BNV của Bộ Nội Vụ

ngày 04 tháng 7 năm 2007;

- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam số 76/QĐ-BNV của Bộ Nội Vụ

ngày 04 tháng 02 năm 2008;

- Căn cứ Nghị quyết cuộc họp Ban chấp hành Trung ương Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam

lần thứ 4 ngày 26 tháng 03 năm 2011;

- Theo đề nghị của Trưởng Ban Hội viên.

 

Quyết định

 

Điều 1: Phê duyệt Cơ chế Tài chính Ban Hội viên Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam cụ thể như sau:

  1. 1. Kinh phớ giao dịch cho Ban Hội viờn: Mức hỗ trợ kinh phí giao dịch được thực hiện như sau:

● Trích 10% của 12 tháng phí đầu tiên do Hội viên mới đóng góp làm kinh phí giao dịch cho Ban hội viên, sử dụng trong hoạt động phát triển Hội viên (sau đây gọi tắt là kinh phớ “giao tế”).

● Kinh phí giao tế được VP TƯ Hội và 02 VP ĐD trích chuyển hàng quý trong vũng 15 ngày đầu của quý tiếp theo cho các Phó ban Hội viên của từng khu vực để phân cho từng thành viên theo kết quả phát triển hội viên trong kỳ.

Ghi chỳ: Kinh phí giao tế được trích chuyển cho Ban hội viên sau khi Hội viên mới thanh toán Hội phí.

 

  1. 2. Thưởng hoàn thành chỉ tiêu phát triển Hội viên hàng năm:

● Việc  tính thưởng hoàn thành kế hoạch phát triển Hội viên được tính hàng năm và được xét cho kết quả hoạt động của Ban Hội viên tại từng khu vực.

● Ban Hội viên từng khu vực được xét thưởng hoàn thành (vượt mức) kế hoạch khi tổng phí thực tế thu từ Hội viên mới cho năm đầu tiên vượt chỉ tiêu phát triển Hội viên mới đó giao cả năm.

● Mức thưởng cụ thể như sau: Trích thưởng 20% của số phí thu vượt Kế hoạch năm giao cho Ban Hội viên tại từng khu vực.

● Phó ban Hội viên của từng khu vực sẽ chủ động phân bổ tiền thưởng cho từng thành viên theo kết quả phát triển hội viên trong năm.

 

Điều 2: Các Ông/Bà Tổng thư ký, Văn phòng Trung ương Hội và Ban Hội viên có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./.         

 

 

Nơi nhận:

-         Ban Hội viên;

-         Lưu VPTƯ Hội.

 

Nguồn: vacd.vn
Hội viên mới
  • Công ty TNHH Tư Vấn Mekong Capital
  • Công ty cổ phần truyền thông và công nghệ Quản lý
  • Công ty cổ phần phát triển TM & DL Quốc tế ngôi sao (Ha)
  • Công ty cổ phần XNK thủy sản Hà Nội
  • Công ty cổ phần Chứng khoán MB