Thông báo từ VPTƯ hội

Quyết đinh thành lập câu lạc bộ CFO

27/09/2013

 

 HỘI CÁC NHÀ QUẢN TRỊ                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DOANH NGHIỆP VIỆT NAM                                                                Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

               (VACD)                                                                                  ----------------------------

         ----------------                                                                                     Hà Nội, ngày 06  tháng 11  năm 2008

      Số: 79.08/QĐ.VACD

 

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH

HỘI CÁC NHÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

V/v thành lập Câu lạc bộ Giám đốc Tài chính Việt Nam

 

CHỦ TỊCH

HỘI CÁC NHÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

 

-            Căn cứ Quyết định thành lập Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam số 745/QĐ-BNV của Bộ Nội Vụ ngày 04 tháng 7 năm 2008;

-            Căn cứ Điều lệ hoạt động của Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam số 76/QĐ-BNV của Bộ Nội Vụ ngày 04 tháng 02 năm 2008;

-            Căn cứ Nghị quyết BCH TW  Hội ngày 11 tháng 6 năm 2008;

-            Theo đề nghị của Tổng thư ký Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam, Ban động thành lập Câu lạc bộ Giám đốc Tài chính Việt Nam.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Thành lập Câu lạc bộ Giám đốc Tài chính Việt Nam trực thuộc Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam.

Điều 2: Câu lạc bộ Giám đốc Tài chính Việt Nam tổ chức, hoạt động theo Quy chế hoạt động Câu lạc bộ được Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam phê duyệt.

Câu lạc bộ Giám đốc Tài chính Việt Nam có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự lo kinh phí và phương tiện hoạt động.

Điều 3:  Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 4: Các Ông/Bà Tổng thư ký, Văn phòng Hội và Giám đốc Câu lạc bộ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

                                                                                 

Nơi nhận:                                                                                                                            

 
                                                                                   

- Như Điều 3;                                                                                                                     

- Lưu VP TƯ Hội.

                                                                          

 

 

 

 

Nguồn: vacd.vn
Hội viên mới
  • Công ty TNHH Tư Vấn Mekong Capital
  • Công ty cổ phần truyền thông và công nghệ Quản lý
  • Công ty cổ phần phát triển TM & DL Quốc tế ngôi sao (Ha)
  • Công ty cổ phần XNK thủy sản Hà Nội
  • Công ty cổ phần Chứng khoán MB