Thông báo từ VPTƯ hội

Ban hành Quy chế hoạt động Câu lạc bộ nhân sự Việt Nam

27/09/2013

 

HỘI CÁC NHÀ QUẢN TRỊ

DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

(VACD)

----------------

Số: 30.12/QĐ.VACD

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

Hà Nội, ngày 25  tháng 6  năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH

HỘI CÁC NHÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

V/v Công nhận Câu lạc bộ Nhân sự Việt Nam là Câu lạc bộ trực thuộc hội

 

CHỦ TỊCH

HỘI CÁC NHÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

 

- Căn cứ Quyết định thành lập Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam số 745/QĐ-BNV của Bộ Nội Vụ

ngày 04 tháng 7 năm 2007;

- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam số 76/QĐ-BNV của Bộ Nội Vụ

ngày 04 tháng 02 năm 2008;

- Căn cứ quyết định để Câu lạc bộ nhân sự Việt Nam trực thuộc hội Hội các nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam số 30.12QĐ.VACD   ngày 25/6/2012

- Theo đề nghị của Tổng thư kí Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam, Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ nhân sự Việt Nam.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1:Ban hành quy chế hoạt động Câu lạc bộ nhân sự Việt Nam

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực từ ngày kí

Điều 3: Các ông/bà Tổng thư kí, Văn phòng Trung ương Hội và Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này 

 

Nơi nhận:

 

Như điều 3

Lưu VP TƯ Hội.

Tác giả: vacd.vn
Nguồn: vacd.vn
Hội viên mới
  • Công ty TNHH Tư Vấn Mekong Capital
  • Công ty cổ phần truyền thông và công nghệ Quản lý
  • Công ty cổ phần phát triển TM & DL Quốc tế ngôi sao (Ha)
  • Công ty cổ phần XNK thủy sản Hà Nội
  • Công ty cổ phần Chứng khoán MB