Thông báo từ VPTƯ hội

Quyết định thành lập Ban Tư vấn và Phản biện chính sách

02/12/2013

HỘI CÁC NHÀ QUẢN TRỊ

DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

-----------------------

Số: 56.13/QĐ.VACD 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH

HỘI CÁC NHÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

 (Về việc: Thành lập Ban Tư vấn và Phản biện chính sách)

 

CHỦ TỊCH HỘI CÁC NHÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

 •  
 • Căn cứ Quyết định thành lập Hội Các nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam số 745/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ ngày 04 tháng 7 năm 2007;
 • Căn cứ Điều lệ hoạt động của Hội Các nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam;
 • Căn cứ yêu cầu hoạt động của Hội;
 • Theo đề nghị của Tổng thư ký Hội Các nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam;
 • Được sự nhất trí của các ủy viên Ban thường vụ Hội Các nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Thành lập Ban Tư vấn và Phản biện chính sách thuộc Hội Các nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam. Ban Tư vấn và Phản biện chính sách có chức năng tham mưu, làm đầu mối giúp Ban Chấp hành Trung ương Hội tổ chức và thực hiện hoạt động tư vấn và phản biện chính sách của Hội.

 

Điều 2: Ban Tư vấn và Phản biện chính sách gồm 01 (một) trưởng ban và 04 (bốn) thành viên (Có danh sách kèm theo Quyết định này). Khi có sự thay đổi thành viên, Chủ tịch Hội sẽ quyết định căn cứ đề nghị bằng văn bản của Trưởng Ban.

 

Điều 3: Ban Tư vấn và Phản biện chính sách hoạt động theo sự quản lý của Hội và thực hiện theo Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Ban do Hội phê duyệt.

Điều 4: Các Ông/Bà Tổng thư ký, Văn phòng Hội, Trưởng Ban Tư vấn và Phản biện chính sách và các Đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

 

Nơi nhận:

 • Như điều 3;
 • Ban Chấp hành Hội;
 • Lưu VP.

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ

HỘI CÁC NHÀ QUẢN TRỊ DNVN

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN TƯ VẤN VÀ PHẢN BIỆN CHÍNH SÁCH

HỘI CÁC NHÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

(Kèm theo Quyết định số 56.13/QĐ.VACD ngày 28 tháng 11 năm 2013 của        Hội Các nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam)

 

 1. Ông Vũ Xuân Tiền - Ủy viên Ban Chấp hành VACD - Chủ tịch HĐTV Công ty tư vấn VFAM Việt Nam - Trưởng Ban.
 2. Ông Hàn Mạnh Tiến - Chủ tịch VACD - Thành viên Ban.
 3. Ông Trần Bá Trung - Phó Chủ tịch VACD - Thành viên Ban.
 4. Ông Đỗ Anh Tuấn – Phó Chủ tịch VACD - Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Phước Tiến - Thành viên Ban.
 5. Ông Trương Thanh Đức - Ủy viên Ban Chấp hành VACD - Chủ tịch HĐTV Công ty Luật BASICO - Thành viên Ban.
Hội viên mới
 • Công ty TNHH Tư Vấn Mekong Capital
 • Công ty cổ phần truyền thông và công nghệ Quản lý
 • Công ty cổ phần phát triển TM & DL Quốc tế ngôi sao (Ha)
 • Công ty cổ phần XNK thủy sản Hà Nội
 • Công ty cổ phần Chứng khoán MB