Thông báo từ VPTƯ hội

Quyết định bổ sung Ủy viên Ban chấp hành trung ương VACD

27/09/2013

HỘI CÁC NHÀ QUẢN TRỊ

DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

(VACD)

----------------

Số: 08.11/QĐ.VACD

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

 

Hà Nội, ngày 04 tháng 03  năm 2011

 

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH

HỘI CÁC NHÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

V/v bổ sung Uỷ viên Ban chấp hành TW Hội

 

CHỦ TỊCH

HỘI CÁC NHÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

 

 

 • Căn cứ Quyết định thành lập Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam số 745/QĐ-BNV của Bộ Nội Vụ ngày 04 tháng 7 năm 2007;
 • Căn cứ Điều lệ hoạt động của Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam số 76/QĐ-BNV của Bộ Nội Vụ ngày 04 tháng 02 năm 2008;
 • Được sự nhất trí của các Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Hội..

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1:   Bổ sung Ông Đinh Văn Hiến

                Hiện là Tổng giám đốc Công ty TNHH Cơ điện Đo lường Tự động hóa DKNEC

                Giữ chức: Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Hội Các nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam.

 

Điều 2: Các Ông/Bà Tổng thư ký, Văn phòng Trung ương Hội và Ông Đinh Văn Hiến có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Điều 3:   Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./.

 

 

 

Nơi nhận:

 •       Ông Đinh Văn Hiến;
 •       Các Ủy viên BCHTW Hội;
 •       Lưu VPTƯ Hội.

 

Hội viên mới
 • Công ty TNHH Tư Vấn Mekong Capital
 • Công ty cổ phần truyền thông và công nghệ Quản lý
 • Công ty cổ phần phát triển TM & DL Quốc tế ngôi sao (Ha)
 • Công ty cổ phần XNK thủy sản Hà Nội
 • Công ty cổ phần Chứng khoán MB