Thông báo từ VPTƯ hội

Nghị quyết cuộc họp ban chấp hành TW Hội các nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam (VACD) lần 2

27/09/2013

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------o0o------

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

 

CUỘC HỌP BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

 HỘI CÁC NHÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VIỆT NAM (VACD) LẦN 2

 

-         Căn cứ điều lệ hoạt động Hội các nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam

-         Căn cứ  báo cáo công tác và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2008 do Tổng thư ký VACD trình bày.

-         Căn cứ vào biên bản cuộc họp Ban chấp hành Trung ương Hội ngày 23/5/2008 tại văn phòng Trung ương Hội tầng 5, 38 Bà Triệu, Hà Nội.

            (Tổng số Ủy viên Ban chấp hành là 34, trong đó có mặt: 20, vắng mặt: 14) 

 

NGHỊ QUYẾT

 

Điều 1: Ban chấp hành trung ương Hội đánh giá cao các nỗ lực của văn phòng     trung ương Hội trong 6 tháng đầu năm 2008:

 1. Đã hoàn tất các thủ tục hành chính để Hội đi vào hoạt động.
 2. Ổn định một bước tổ chức văn phòng Hội, triển khai hoạt động đào tạo cho Hội viên (phối hợp với Dự án Quỹ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ SMEDF của EU).
 3. Xác lập các mối quan hệ hợp tác giữa Hội với các Trường đại học, các tổ chức kinh tế trong nước và quốc tế.

Điều 2: Thông qua báo cáo và kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2008,

cụ thể:

 1. Đồng ý thành lập 6 ban chuyên môn (Ban đối ngoại và quan hệ công chúng; Ban hội viên; Ban nghiên cứu; Ban pháp luật và bảo vệ quyền lợi hội viên; Ban phát triển thương hiệu; Ban hỗ trợ đổi mới công nghệ) và 2 văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.
 2. Nhất trí chủ trương thành lập CLB Giám đốc tài chính Việt Nam trực thuộc VACD. Ban chấp hành đồng ý giao cho văn phòng Hội xem xét điều chỉnh phương thức tổ chức của CLB cho phù hợp, tránh tình trạng hoạt động “Hội trong Hội”.
 3. Nhất trí chủ trương xây dựng giải thưởng “Nhà quản trị doanh nghiệp xuất sắc Việt Nam”. Bộ tiêu chí bình chọn sẽ được xây dựng và thông qua Ban chấp hành Hội trong tháng 9/2008. (Ông Trần Bá Trung, Bà Trần Thu Huyền).
 4. Nhất trí xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai nghiên cứu về Hội đồng quản trị.
 5. Nhất trí dự án xin đất làm văn phòng Hội và trung tâm tổ chức các hoạt động chuyên môn, hỗ trợ doanh nghiệp.
 6. Sớm xây dựng và ban hành các quy chế hoạt động của các ban chuyên môn, của văn phòng đại diện và các Quy chế khác để đưa các hoạt động của Hội đi vào nề nếp.
 7. Phối hợp với Website Nhà quản lý xây dựng Cổng thông tin của Hội để đưa và sử dụng trong tháng 7/2008.
 8. Tiếp tục triển khai các hoạt động Hội thảo, Đào tạo, Hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước phù hợp với mục tiêu phát triển của Hội.
 9. Tăng cường việc đăng ký và công nhận Hội viên. Tiếp tục mở rộng Hội viên ở cả 3 miền, đưa số lượng Hội viên lên 300 vào cuối năm 2008.

Điều 3: Các vấn đề về nhân sự

 1. Phê chuẩn bổ xung 01 (một) Phó tổng thư ký: Ông Nguyễn Ngọc Bách
 2. Phê chuẩn nhân sự đề cử vào các vị trí trưởng ban chuyên môn.

Điều 4 : Các vấn đề khác

 1. Thống nhất tổ chức các buổi gặp mặt, giao lưu Hội viên (2 tháng/lần).
 2. Thống nhất phương thức làm việc qua thư điện tử giữa các thành viên Ban chấp hành TW Hội. Các thông tin, trao đổi giữa các Ủy viên TW Hội được phản hồi trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhận được thông tin. Quá thời hạn nêu trên, nếu thành viên nào không trả lời, đương nhiên được hiểu là thành viên đó đồng ý với các vấn đề, quyết định được hỏi ý kiến.

Điều 5: Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Văn phòng trung ương Hội có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Ban chấp hành TW Hội kêu gọi và đề nghị các ủy viên TW, toàn thể Hội viên dành tâm huyết, thời gian và công sức, nhiệt tình tham gia vào các hoạt động của Hội.

 

Nơi nhận:

         - Các thành viên Ban chấp hành                                                           

       - Lưu: Văn phòng Hội                                                                                                                                                                                           

 

                                                                                                                             

 

Hội viên mới
 • Công ty TNHH Tư Vấn Mekong Capital
 • Công ty cổ phần truyền thông và công nghệ Quản lý
 • Công ty cổ phần phát triển TM & DL Quốc tế ngôi sao (Ha)
 • Công ty cổ phần XNK thủy sản Hà Nội
 • Công ty cổ phần Chứng khoán MB